DZIAŁANIA OCHRONNE W REZERWACIE PRZYRODY MIŁACHOWO

W rezerwacie przyrody Miłachowo zakończyła się wycinka i wykaszanie odrośli tarniny, krzewów i roślinności zielnej. Zadanie wykonane zostało w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

 

W rezerwacie Miłachowo na powierzchni 2,5 ha ręcznie wycięta została roślinność w celu zachowania i odtworzenia muraw kserotermicznych. Te cenne gatunki roślin zaczęły zanikać na skutek zaprzestania wypasu oraz gwałtownego rozwoju drzew i krzewów. Rozrastające się drzewa spowodowały zacienienie i w konsekwencji brak odpowiedniej ilości światła docierającego do muraw kserotermicznych. Prace prowadzone w rezerwacie mają przywrócić temu miejscu wartości przyrodnicze.

 

Przez długie lata w rezerwacie nie były prowadzone żadne działania ochronne. Rozwinęły się zarośla, głównie tarniny i głogów.  Spowodowało to zmianę warunków siedliskowych (wzrost zacienienia i wilgotności), a w konsekwencji – zanik wielu gatunków i fitocenoz murawowych.

 

Siedem lat temu rozpoczęto coroczne koszenie całej powierzchni rezerwatu, usuwanie tarniny, krzewów i wycinkę ich odrośli. Rok temu zaś po raz pierwszy odbył się ekstensywny wypas zwierząt, przede wszystkim owiec i kóz. Zwierzęta zgryzały roślinność na obszarze rezerwatu. Po zakończeniu wypasu, niezgryziona roślinność, głównie odrośla krzewów tarniny, została wykoszona.

 

Rezerwat Miłachowo leży w gminie Debrzno. Rezerwat o powierzchni 3,84 ha zajmuje fragment północnego zbocza doliny Debrzynki. Został powołany w celu odtworzenia i zachowania ekosystemu muraw kserotermicznych oraz populacji cennych gatunków roślin i zwierząt. Nie jest udostępniony do zwiedzania.

 

Celem projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” jest zapewnienie właściwego stanu ochrony 18 rezerwatom przyrody województwa pomorskiego oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów. Prace wykonywane w poszczególnych rezerwatach są zgodne z planami ochrony – dokumentami opracowanymi przez specjalistów, a zatwierdzonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Rezerwaty przyrody są najstarszą formą ochrony obszarów o unikatowych w skali kraju walorach środowiskowych. Obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Wyróżniają je rzadko spotykane wartości przyrodnicze, naukowe, kulturowe lub krajobrazowe. W Polsce jest prawie półtora tysiąca rezerwatów przyrody, łącznie zajmują powierzchnię około 165 000 ha. Pierwsze utworzone zostały już w latach 30 – tych XX wieku. Na terenie województwa pomorskiego są 134 rezerwaty.

JAKĄ ROLĘ W ZACHOWANIU BIORÓŻNORODNOŚCI PEŁNIĄ STARE DRZEWA?

Przyrodnicza wartość drzewa wzrasta wraz z jego wiekiem. Gdy drzewo zaczyna wchodzić w fazę sędziwości, staje się coraz bardziej interesujące dla innych żywych organizmów.

 

Dziuplaste żywe lub martwe drzewa, leżące lub stojące kłody, martwe gałęzie w koronach żywych drzew są siedliskiem dla owadów, które spędzają tam całe swoje życie bądź jego część. Gałęzie są miejscem do zakładania ptasich gniazd, a pnie i konary, schronieniem dla drobnych zwierząt. Wiele gatunków żywiących się bezkręgowcami zdobywa tam pokarm. W dziuplach i przestrzeniach pod odstającą korą chętnie ukrywają się nietoperze.

 

Z wiekiem drzewa stają się siedliskiem dla nadrzewnych porostów, które są bioindykatorami wskazującymi na poziom czystości powietrza. Są organizmami wrażliwymi na obecność tlenków siarki w atmosferze. Aby się dowiedzieć jak bardzo powietrze jest zanieczyszczone, można skorzystać z tzw. „skali porostowej”. Kolejną ważną rolę w zachowaniu bioróżnorodności pełnią aleje drzew, które tworzą korytarze ekologiczne umożliwiające zwierzętom migrację.

 

Poza tym drzewa wpływają na klimat. Stanowią naturalny filtr zatrzymujący zanieczyszczenia, spowalniają spływ wody, cień który dają korony drzew, jest ukojeniem w upalne dni, korzenie drzew umacniają glebę, zabezpieczając ją przed erozją. Jeden dorosły buk produkuje tyle samo życiodajnego tlenu co 1 700 małych 10-letnich buków!

 

Obumierające drzewo staje się miejscem życia dla tysięcy zależnych od siebie nawzajem gatunków roślin, zwierząt, grzybów. Gdy martwe drewno ulega procesowi rozkładu, zgromadzone w nim substancje odżywcze wracają do obiegu dzięki udziałowi bakterii, grzybów, bezkręgowców i w dalszej mierze innych organizmów powiązanych między sobą różnymi zależnościami.

 

 

Podczas spaceru po najbliższej okolicy, czy lesie łatwo dostrzeżesz stare, sędziwe drzewa, które rosną w tym miejscu od lat. Są bardzo cenne dla środowiska. Czy wiesz, jaką pełnią funkcję w ekosystemie? Znajdź takie drzewa w woj. pomorskim i weź udział w konkursie fotograficznym. Graj o wyjątkowe nagrody!

 

Aby wziąć udział w konkursie:
1
. Sfotografuj  wiekowe drzewo rosnące na terenie województwa pomorskiego. Podaj jego nazwę gatunkową i miejsce, w którym zdjęcie zostało zrobione.
2. Odpowiedz na pytanie: Jaką rolę w zachowaniu bioróżnorodności pełnią stare drzewa?
3. Zdjęcie z opisem drzewa i odpowiedzią na pytanie konkursowe wyślij na adres e-mail: kampania@wfos.gdansk.pl

 

Spośród autorów zgłoszeń jury wybierze 1 zwycięzcę oraz przyzna 10 wyróżnień.

Nagrodą główną w konkursie jest książka pt. „Sekretne życie drzew”. Autorzy 10 wyróżnionych prac otrzymają bawełniane eko torby z wizerunkiem Rodziny Pomorskich!

 

Zasady Konkursu:

a/ Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą „Piękno starych drzew” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

b/ Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 28 października do 12 listopada 2019 r.

c/ Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią regulaminu konkursu.

d/ Udział w Konkursie jest możliwy poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: kampania@wfos.gdansk.pl zawierającej zadanie konkursowe polegające na wykonaniu zdjęcia starego/sędziwego drzewa, które rośnie na terenie woj. pomorskiego, z podaniem nazwy gatunkowej i miejsca, w którym zdjęcie zostało zrobione oraz przesłaniu odpowiedzi na pytanie: jaką rolę w zachowaniu bioróżnorodności pełnią stare/sędziwe drzewa?

e/ Nagrodami w Konkursie są: torba bawełniana oraz książka pod tytułem „Sekretne życie drzew”.

f/ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 listopada 2019r., a zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem korespondencji email.

g/ Niniejszy wyciąg z regulaminu konkursu ma charakter wyłącznie informacyjny, pełna treść regulaminu konkursu dostępna jest na www.poczujklimat.pl.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulamin konkursu.

Warsztaty edukacyjne w Cisach nad Czerską Strugą

W rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą” odbyły się warsztaty edukacyjne. Zorganizowane zostały w ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”.

 

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, leśnicy, pracownicy parków krajobrazowych, instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej  w Czersku. W sali Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie naukowcy  z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opowiedzieli o walorach przyrodniczych rezerwatu „Cisy nad Czerską Strugą”, biologii cisa, a także o tym jak chronić różnorodność genetyczną gatunku, aby poradził sobie z zachodzącymi zmianami środowiska. Po prelekcji uczestnicy udali się do rezerwatu, gdzie odbyły się zajęcia terenowe.

 

Projekt „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

 

Rezerwaty przyrody są najstarszą formą ochrony obszarów o unikatowych w skali kraju walorach środowiskowych. Obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Wyróżniają je rzadko spotykane wartości przyrodnicze, naukowe, kulturowe lub krajobrazowe. W Polsce jest prawie półtora tysiąca rezerwatów przyrody, łącznie zajmują powierzchnię około 165 000 ha. Pierwsze utworzone zostały już w latach 30 – tych XX wieku. Na terenie województwa pomorskiego są 133 rezerwaty.

 

„Cisy nad Czerską Strugą” są jednym z nich. Zajmują powierzchnię 17,19 ha. Rezerwat utworzony został w 1982 roku. Występuje w nim kilkaset cisów w różnym wieku. Zagrożeniem dla ochrony, podobnie jak w pozostałych rezerwatach chroniących cisa, jest brak odpowiedniej ilości światła. Działania ochronne polegają między innymi na ręcznym usuwaniu zacieniających cisa drzew i krzewów, zwłaszcza świerków i buków. Rezerwat jest udostępniony dla turystów, można go zwiedzać po wyznaczonym szlaku.

Pomorscy w Kwidzynie!

Rodzina Pomorskich dotarła do kolejnej pomorskiej miejscowości – Kwidzyna. W centrum miasta, przy ul. Tęczowej prezentowana jest interaktywna wystawa plenerowa przygotowana w ramach kampanii „Poczuj klimat”, realizowanej przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

„Poczuj klimat” to edukacyjno-informacyjna kampania, której celem jest uświadomienie mieszkańcom Pomorza i turystom odwiedzającym region jak ogromny wpływ na środowisko mają nasze codzienne wybory i zachowania. Kampania porusza tematy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, racjonalnym korzystaniem z zasobów oraz koniecznością ochrony różnorodności biologicznej.

 

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest interaktywna wystawa plenerowa. Ekspozycja w prosty sposób tłumaczy zjawiska przyrodnicze. Przewodnikiem po ekspozycji jest bohater kampanii – Rodzina Pomorskich. Pomorscy uczą np. jak zaprosić motyle do ogrodu. I tłumaczą: znajdź kawałek ziemi, wybierz tradycyjne gatunki ogrodowe, zasiej i czekaj na różne gatunki motyli. Pomorscy radzą też jak zbudować domek dla owadów.

 

Ekspozycja składa się z trzech dużych brył, na każdej zamontowane zostały interaktywne gry i zabawy. Wszystko po to, aby edukować w sposób ciekawy i niebanalny.

 

Kwidzyn to kolejna miejscowość, którą odwiedziła Rodzina Pomorskich. Wcześniej wystawa eksponowana była w 20 miejscowościach województwa pomorskiego. Rodzina Pomorskich różne miejsca odwiedzać będzie do końca 2019 roku.  Na kanale YouTube można znaleźć filmy edukacyjne na temat interaktywnej wystawy plenerowej.

POMORSCY W SZTUMIE!

Rodzina Pomorskich dotarła do kolejnej pomorskiej miejscowości – Sztumu. W centrum miasta, na Placu Wolności prezentowana jest interaktywna wystawa plenerowa przygotowana w ramach kampanii „Poczuj klimat”, realizowanej przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

 

„Poczuj klimat” to edukacyjno-informacyjna kampania, której celem jest uświadomienie mieszkańcom Pomorza i turystom odwiedzającym region jak ogromny wpływ na środowisko mają nasze codzienne wybory i zachowania. Kampania porusza tematy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, racjonalnym korzystaniem z zasobów oraz koniecznością ochrony różnorodności biologicznej. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest interaktywna wystawa plenerowa, przygotowana przez pracowników WFOŚiGW w Gdańsku. Ekspozycja w prosty sposób tłumaczy zjawiska przyrodnicze. Przewodnikiem po ekspozycji jest bohater kampanii – Rodzina Pomorskich. Ekspozycja składa się z trzech dużych brył, na każdej zamontowane zostały interaktywne gry i zabawy. Wszystko po to, aby edukować w sposób ciekawy i niebanalny.

 

Sztum to kolejna miejscowość, którą odwiedziła Rodzina Pomorskich. Wcześniej wystawa eksponowana była w Gdyni, Władysławowie, Helu, Jastarni, Pucku, Wejherowie, Rumi, Lęborku, Słupsku, Bytowie, Kartuzach, Kościerzynie, Chojnicach, Człuchowie, Ustce, Łebie, Krynicy Morskiej, Stegnie, Malborku. Rodzina Pomorskich różne miejscowości odwiedzać będzie do końca 2019 roku.  Na kanale YouTube pojawiły się filmy edukacyjne na temat interaktywnej wystawy plenerowej.