Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach

W Katowicach rozpoczęła się 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Conference of the Parties). Podczas organizowanych od 1992 r. tzw. szczytów klimatycznych negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Ich celem jest przegląd realizacji postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 9 maja 1992 r. i negocjacje wspólnej polityki związanej z ochroną środowisk. Konwencja klimatyczna jest umową wielostronną o zasięgu globalnym, a jej celem jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Określa zasady, którymi powinny kierować się strony konwencji, aby zrealizować poszczególne cele.

 

Najważniejszym zadaniem stojącym przed uczestnikami tegorocznego szczytu klimatycznego jest uzgodnienie i przyjęcie formalnych ram (tzw. mapy drogowej) realizacji Porozumienia paryskiego, sposobu uzgadniania i monitorowania postępów koniecznych dla osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Podpisane 2015 r. w Paryżu, przez 195 krajów, porozumienie zakłada „utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedprzemysłowy i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia”. Redukcja emisji CO2 nie jest jedynym, proponowanym w dokumencie sposobem przeciwdziałania zmianom klimatu. Porozumienie wskazuje również na pochłanianie dwutlenku węgla i wykorzystanie go np. do poprawy jakości gleb, lasów.

 

Najnowszy stan wiedzy w zakresie postępujących zmian klimatu prezentuje opublikowany w październiku br., zamówiony podczas szczytu w Paryżu, Specjalny Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu ONZ (IPCC). Według dokumentu, jeśli chcemy zapobiec niebezpiecznej zmianie klimatu, to w ciągu 12 lat w skali globu powinniśmy ograniczyć emisję dwutlenku ze spalania paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu) o połowę, a do roku 2050 do zera.

 

Konferencja w Katowicach potrwa do 14 grudnia. Polska będzie przewodniczyć negocjacjom klimatycznym do pierwszego dnia kolejnego szczytu klimatycznego w 2019 r.

 

Dowiedz się więcej:

 

Specjalny Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu ONZ

 

12 lat do katastrofy

 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

 

Porozumienie paryskie

 

Pomorscy przyjechali do Pucka!

Rodzina Pomorskich – bohater kampanii realizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – zawitała do Pucka. Na Starym Rynku eksponowana jest bowiem interaktywna wystawa plenerowa przygotowana w ramach „Kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza“.

 

Wystawa w prosty sposób tłumaczy trudne zjawiska przyrodnicze: czym jest przyspieszona eutrofizacja, jaką role spełniają torfowiska, jak wygląda podwodne życie jeziora, dlaczego warto zapraszać motyle do ogrodu. Przewodnikiem po ekspozycji są właśnie Pomorscy.

 

Ekspozycja składa się z trzech dużych brył, na każdej zamontowane zostały interaktywne gry i zabawy. Wszystko po to, aby edukować w sposób ciekawy i niebanalny.

 

Przygody Rodziny Pomorskich – tym razem na bryłach – można oglądać w Pucku do 8 listopada 2018 roku.

 

Wystawa to tylko jeden z elementów „Kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza“. Na stronie internetowej www.poczujklimat.pl znajduje się wiele atrakcyjnych informacji, są poradniki jak dbać o środowisko, filmy oraz gry edukacyjne. W mediach społecznościowych  – konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

 

W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku (ul. Rybaki Górne 8) znajdują się plakaty z Rodziną Pomorskich promujące zachowania zgodne z gospodarką o obiegu zamkniętym. Osoby zainteresowane ich dystrybucją, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej.

 

 

 

 

Nowe siedziby Zaborskiego i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Słoneczne, ciepłe dni pierwszej połowy października i jesienna odsłona przyrody stanowiły urokliwe tło dla uroczystego otwarcia nowych siedzib Nadmorskiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego, powstałych w ramach projektu „Edukacja dla przyrody”.

 

Po zakończeniu remontów, intensywnej przebudowy i rozbudowy obu budynków edukacyjno – administracyjnych Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych – beneficjent i lider projektu – zyskał nowe i dobrze wyposażone przestrzenie swych oddziałów, które z pewnością dobrze wykorzysta.

 

Projekt „Edukacja dla przyrody” realizowany przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach środków pochodzących z RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Gdańsku obejmuje, poza powyższymi inwestycjami, także przebudowę i rozbudowę siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz Parku Krajobrazowego Dolina Słupi (w tym drugim miejscu powstaje sala edukacyjna z ekspozycją przyrodniczą). Wartość całego projektu przekracza 9 mln zł.

 

Dzięki realizacji projektu Parki Krajobrazowe zyskują możliwości rozwoju i poszerzenia oferty edukacyjnej, która cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży województwa pomorskiego.

 

Otwarciu nowej siedziby NPK towarzyszyła nie mniej ważna okazja: jubileusz 40-lecia działalności Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Życzymy załodze Parku i towarzyszącej mu Błękitnej Szkoły we Władysławowie dalszych sukcesów na niwie ochrony rodzimej przyrody i edukacji ekologicznej – angażującej coraz to nowe pokolenia. Wiemy, jak działania te są istotne dla zachowania różnorodności biologicznej i ochrony priorytetowych siedlisk leżących na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Gratulujemy!

 

 

 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Wielu

Gmina Karsin jest jednym z najpiękniejszych regionów województwa pomorskiego. Znaczna jej część, ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe, należy do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Zróżnicowane ukształtowanie terenu, duża liczba jezior (m.in. Jezioro Wdzydzkie, Jezioro Wielewskie) i lasów (60% obszaru gminy stanowią lasy), rzeka Wda z dopływem rzeki Niechwaszcz – wszystko to powoduje, że gmina Karsin odwiedzana jest przez wielu turystów. Nie ma tu zakładów przemysłowych, dominuje typowo wiejska zabudowa jednorodzinna, prowadzona jest drobna działalność handlowa i usługowa. Na jej terenie, poza parkiem krajobrazowym, znajdują się obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody. Turystyka i rolnictwo – to dwie gałęzie rozwoju tego rejonu.

 

Gmina Karsin leży w południowo – zachodniej części województwa pomorskiego, ma 16 km2 powierzchni. Liczy 11 wsi sołeckich, w których mieszka około 6 500 osób.

 

Gmina do niedawna skanalizowana była w 75% (aglomeracja 95%). Od lat etapami budowana jest na jej terenie kanalizacja sanitarna. W 2018 roku zakończył się kolejny projekt „Czyste Jezioro Wielewskie – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Wielu”. Rozbudowana została sieć kanalizacyjna i wodociągowa, zbudowano 12 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na odcinku Wiele – Chojny, a także zamontowano 4 hydranty. Projekt zrealizowany został na potrzeby istniejącej, jak i planowanej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. O realizację tego zadania mieszkańcy wnioskowali już od kilku lat – wyjaśnia Wojciech Laska – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Karsin. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało 8 budynków w Wielu, w których mieszka 50 osób. Z eksploatacji wyłączonych zostało 5 zbiorników bezodpływowych, dzięki czemu zmniejszyła się ilość zanieczyszczeń trafiających do środowiska.

 

Koszt realizacji projektu wyniósł 312 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 195 000 zł.

 

 

 

 

Zrezygnuj z plastiku!

Europosłowie zdecydowali o zakazie sprzedaży przedmiotów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Obowiązywać ma on od 2021 r. Zakaz dotyczy tych plastikowych produktów, które już teraz można zastąpić alternatywnymi materiałami. Chodzi o patyczki higieniczne, jednorazowe sztućce, jednorazowe talerze z plastiku, słomki do napojów, mieszadełka do napojów i patyczki do balonów.

 

W użyciu nadal pozostaną tzw. zrywki i opakowania, w których plastiku nie da się dziś zastąpić innym materiałem, jednak w ich przypadku poziom recyklingu musi się zwiększyć. Przykładowo, producenci plastikowych butelek na napoje zostaną zobowiązani do zapewnienia w 2025 r. ich odzysku na poziomie 90%.

 

Przyjęte przez Europarlament stanowisko nie kończy procesu legislacyjnego. Negocjacje w ramach Rady UE rozpoczną się, gdy do rozmów będą gotowe państwa członkowskie. To władze krajowe, odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy, zdecydują o tym, jakie zastosować środki, by osiągnąć cele wyznaczone przez Komisję Europejską i Europarlament.

 

Prawie 80% tworzyw sztucznych nie jest ponownie wykorzystywanych. Aż 70% śmieci w morzach i oceanach to właśnie plastik.

 

Więcej informacji TUTAJ.