Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetland Day) obchodzony jest 2 lutego, w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych, mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Zgodnie z tzw. Konwencją Ramsarską, obszarami wodno-błotnymi są tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, zarówno naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z przybrzeżnymi wodami morskimi.

 

Mokradła są siedliskami o szczególnej wartości przyrodniczej, miejscem życia wielu rzadkich gatunków roślin, ptaków, owadów i innych organizmów. Flora polskich mokradeł to blisko połowa (!) wszystkich gatunków roślin występujących w naszym kraju. To również ogromny rezerwuar wody, niezwykle istotny z punktu widzenia walki ze skutkami zmianą klimatu, powodziami i suszą. Dobrze zachowane torfowiska, które występują przede wszystkim na obszarach o klimacie umiarkowanym i chłodnym, są w stanie szybko wchłonąć ogromne ilości wody, którą stosunkowo wolno oddają w okresach suszy. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji zachodzących zmian klimatycznych. Biorą również udział w oczyszczaniu wód z biogenów i zanieczyszczeń, a także magazynują węgiel organiczny, zmniejszając ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery.

 

Ze względu na swoje położenie geograficzne, Pomorze jest regionem bogatym w siedliska hydrogeniczne. Występuje tu wiele różnych rodzajów mokradeł podlegających ochronie. Są to m.in.: kompleks torfowisk alkaicznych w rezerwacie przyrody „Bagno Stawek”, uzależnione od wpływu słonych wód łąki solniskowe w rezerwacie „Słone Łąki”, zarastające jezioro z zespołem roślin bagiennych w rezerwacie „Bocheńskie Błoto” i śródleśne jezioro dystroficzne z otaczającym je torfowiskiem wysokim i stanowiskami roślin rzadkich (turzyca bagienna, widłak jałowcowaty i bagno zwyczajne) w rezerwacie Jezioro Turzycowe.

 

Największym zagrożeniem dla obszarów wodno-błotnych jest ich odwadnianie. Do pogorszenia stanu mokradeł przyczyniają się również zmiany warunków wodnych, zanieczyszczenia, inwazje gatunków obcych i zmiany klimatyczne. Aby zachować te cenne siedliska wykonuje się szereg działań ochronnych – od usuwania drzew i krzewów z torfowisk, poprzez wykaszanie łąk i mechowisk, do budowy zastawek i zasypywania rowów melioracyjnych w celu zapobiegania przesuszeniu.

 

Tegorocznym tematem Światowego Dnia Mokradeł są mokradła w miastach. Konwencja Ramsarska zwraca uwagę, na ważną rolę, jaką na terenach miejskich pełnią mokradła – poprawiają sytuację powodziową, stanowią źródło wody pitnej, filtrują zanieczyszczenia i są miejskimi enklawami zieleni, a dla wielu ludzi również źródłem utrzymania. Każdy z nas może zadbać o stan mokradeł w miastach, działając m.in. na rzecz zwiększenia retencji wody opadowej i zakładając tzw. ogród deszczowy. Czym są ogrody deszczowe i jak je przygotować – przeczytajcie nasz poradnik.

 

EKO konkurs na FB

Rodzina Pomorskich potrzebuje wskazówek dotyczących tego, jak w ekologiczny sposób zorganizować święta. W tym celu na ich fan page na FB został ogłoszony mini konkurs, w którym pada pytanie: Co zrobić, żeby święta były eko?

 

Odpowiedź, która najbardziej przypadnie do gustu rodzinie Pomorskich, a także dwie inne – wybrane na podstawie największej liczby polubień – zostaną nagrodzone. Zwycięzcy otrzymają ekologiczne, pachnące świętami świece. Konkurs odbywa się na fan page: https://www.facebook.com/poczujklimatpl/ Zachęcamy do udziału!

 

Pomorscy czują klimat. Bądź jak oni!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczął realizację trzyletniej kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza. Kampania „Pomorscy czują klimat” adresowana jest do mieszkańców województwa oraz odwiedzających ten region turystów.

 

Celem kampanii jest przekazanie prostych wskazówek, które mogą wpłynąć na zmianę nawyków Pomorzan, a tym samym przyczynić się do oszczędzania zasobów nieodnawialnych, ograniczenia konsumpcji i uświadomienia, jak istotną kwestią jest bioróżnorodność.

 

Ekologiczne treści będą przekazywane przez bohaterów kampanii – rodzinę Pomorskich, która będzie uczyła się tego, jak zachowania wpływają na naturę. Jej perypetie będą pokazywane w cyklu krótkich filmów animowanych, w każdym odcinku bohaterowie zetkną się z innym dylematem – raz w domu zabraknie wody, bo o tym, że tak może się zdarzyć, gdy bezrefleksyjnie jest zużywana, wszyscy zapomną. Innym razem ojciec Pomorski zmartwi się nie na żarty, gdy odkryje, że kończą się zasoby energetyczne na świecie – niestety nie od razu przełoży się to na świadome działanie w jego życiu – na wyłączanie światła przy wychodzeniu z pomieszczenia czy wyjmowanie ładowarek z kontaktu. W końcu w domu zapanuje mróz, bo nikt w nim nie myśli o życiu energooszczędnym. Finalnie wszystkie problemy znajdą proste rozwiązanie – oszczędność zasobów, która przekłada się na lepsze zdrowie i oszczędności finansowe. Postaci są przemyślane w taki sposób, by każdy mieszkaniec województwa – i nie tylko – mógł się z nimi identyfikować.

 

Komunikaty kampanii przekazywane będą w takich kanałach jak: media społecznościowe – działania zaplanowano na Facebooku, Youtubie, Instagramie oraz Google Plus, lokalne portale internetowe, prasa, radio, telewizja. Pomorskich można będzie spotkać też na plakatach i monitorach w komunikacji miejskiej.

Działaj z energią!

„Działaj z energią – wybieraj, wytwarzaj, oszczędzaj” pod takim hasłem odbyły się tegoroczne Pomorskie Dni Energii, poświęcone sposobom ograniczania niskiej emisji. Jednym z organizatorów tego wydarzenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który w swojej siedzibie – przy ulicy Rybaki Górne 8 – zorganizował Dzień Otwarty.

 

Jednym z cyklicznych działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mających na celu ograniczenie emisji jest organizowany od 10 lat konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”. Adresowany on jest do osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Ale za pośrednictwem tych podmiotów, z konkursów mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne mieszkające w województwie pomorskim. Dofinansowanie mogą uzyskać zadania polegające na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami na gaz, olej opałowy. Zamontować można także odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą), a także podłączyć budynki do sieci ciepłowniczej.

 

7 mln zł – na taką kwotę zawartych zostało 100 umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w latach 2008-2016. W wyniku realizacji tych projektów o 200 ton rocznie zmniejszyła się emisja pyłów, dwutlenku węgla – 13 600 ton, dwutlenku siarki – 90 ton.

 

W 2017 roku na konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” wpłynęła rekordowa liczba wniosków – 74. Beneficjenci złożyli wnioski o dofinansowanie na łączną sumę ponad 11 mln zł. Koszt planowanych przez nich przedsięwzięć to prawie 40 mln zł. Zdemontowanych zostanie ponad 2 800 kotłów opalanych węglem.

 

 

Zielone miejsca pracy dla lepszej przyszłości

W ramach „Zielonego Tygodnia” Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego zorganizowało w Brukseli konferencję, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Green Week jest największym wydarzeniem dotyczącym środowiska i klimatu organizowanym co roku przez Komisję Europejską. Tegoroczne spotkania odbywały się pod hasłem „Green jobs for a greener future” – „Zielone miejsca pracy dla zielonej przyszłości”. Podczas paneli omawiano projekty realizowane w całej Europie, które mogą być traktowane jako wzorcowe. W ramach tych wydarzeń Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego zaprosiło do debaty na temat „Green is the new smart. Green jobs boosting regional economy” – „Zielone jest inteligentne. Zielone miejsca pracy ożywiają regionalną gospodarkę”.