Kanalizacja sanitarna w Rakowcu!

Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec w gminie Kwidzyn. Tym samym z eksploatacji wyłączonych zostało 49 bezodpływowych zbiorników. Inwestycja dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W miejscowości Rakowiec kanalizacja sanitarna funkcjonowała już wcześniej, brakowało jej jedynie na osiedlu Leśna. I właśnie na tym osiedlu została przeprowadzona inwestycja. Wybudowany został kolektor grawitacyjny, tłoczny i siedem przepompowni ścieków, wraz z zasilaniem, zagospodarowaniem terenu oraz oświetleniem przepompowni. Do kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało 49 budynków mieszkalnych. Z nowego systemu skorzystało dokładnie 194 mieszkańców Rakowca. Nie muszą już opróżniać zbiorników na ścieki oraz pokrywać kosztów wywozu nieczystości. Podczas realizacji napotkano problem ze złymi warunkami gruntowymi, co spowodowało konieczność zmiany technologii robót. Na zmianę technologii nie zgodził się właściciel jednej z nieruchomości. Gmina zmuszona była do zmiany trasy kanalizacji sanitarnej, wykonania projektu zamiennego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę – wyjaśnia Krzysztof Michalski – zastępca wójta gminy Kwidzyn. Władze gminy przeprowadziły tez akcję edukacyjną wśród mieszkańców Rakowca. Wyprodukowane zostały ulotki informujące czego nie należy wrzucać do zlewów i toalet. Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej inwestycji. Pomimo problemów, duża część projektu została zrealizowana i działa prawidłowo – podsumowuje Krzysztof Michalski.

 

Koszt zadania to prawie półtora miliona złotych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości miliona złotych.

 

Na budowę kanalizacji sanitarnej czekają kolejne miejscowości gminy Kwidzyn – Kamionka, Brokowo i Brachlewo. Inwestycje w dwóch pierwszych miejscowościach planowane są w latach 2018 – 2019.

 

Mamy nowy rezerwat przyrody!

W województwie pomorskim utworzony został nowy rezerwat przyrody – „Gogolewko”. Położony jest w gminie Dębnica Kaszubska, Nadleśnictwie Łupawa, otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Ochronie podlega tu kompleks mechowisk oraz łąk wilgotnych.

 

„Gogolewko” to torfowisko alkaliczne o ponadprzeciętnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, które w przeszłości było jeziorem. Rezerwat stanowi ostoję rzadkich, zagrożonych gatunków roślin, z których wiele podlega ochronie prawnej. Wśród najcenniejszych gatunków mszaków i roślin naczyniowych warto wymienić kukułki: krwistą, Fuscha i plamistą, kruszczyka błotnego, sierpowca błyszczącego, mszara nastroszonego oraz torfowce: brunatnego i brodawkowego.

 

Od 2003 roku pracownicy Parku Krajobrazowego Dolina Słupi przeprowadzają na tym terenie zabiegi czynnej ochrony, w ramach których m.in. wybudowanych zostało 26 zastawek na rowach melioracyjnych. Usuwanie drzew i krzewów oraz koszenie dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Działania te zatrzymują wodę na obszarze rezerwatu, co pozytywnie wpływa na warunki siedliskowe i zachowanie niezwykle cennych zbiorowisk mszysto-turzycowowych. Koszenie odbywa się od 15 lat, późnym latem. Zabiegi powtarzane są co dwa lata. Biomasa wywożona jest poza granice rezerwatu. Natomiast zimą z torfowiska sukcesywnie usuwane są drzewa i krzewy.

 

Nowo utworzony rezerwat ma ponad 37 ha powierzchni. W następnej kolejności zostanie dla niego utworzony plan ochrony, który określi działania jakie należy podjąć, aby zapewnić skuteczną ochronę „Gogolewka” w ciągu najbliższych 20 lat.

 

Walka o czyste powietrze w Kartuzach

Niespotykane krajobrazy, liczne jeziora, lasy. Kaszuby przyciągają turystów walorami przyrodniczymi. Wiele osób aktywnie spędza tu czas wolny, weekendy, wakacje. Niestety, powietrze w tym regionie nie należy do najczystszych. Władze kaszubskich gmin od lat walczą z niską emisją, podejmując szereg działań, których celem jest poprawa jakości powietrza.

 

Jednym z miast, w którym realizuje się takie działania, są Kartuzy. Zdaniem fachowców na terenach zurbanizowanych najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie budynków do sieci zasilanej z kotłowni miejskiej. „Jego zaletą jest nieporównywalnie mniejsza emisja zanieczyszczeń powietrza w porównaniu z domowymi kotłami grzewczymi w przeliczeniu na jedną wyprodukowaną jednostkę energii, ponieważ kotły wyposażone są w instalacje wychwytujące zanieczyszczenia i posiadają wysokie kominy” – tłumaczy Kazimierz Borzyszkowski, dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej w Kartuzach.

 

Niedawno zakończył się projekt polegający na modernizacji kotłowni w Dzierżążnie w gminie Kartuzy oraz wymianie dwóch węzłów cieplnych na nowoczesne dwufunkcyjne w budynkach mieszkalnych w Kartuzach. Działania, których celem była poprawa jakości powietrza w mieście, podejmowane były już wcześniej. Zmodernizowana została kotłownia w Kartuzach, rozbudowano miejską sieć ciepłowniczą, a także zamontowano przyłącza do sieci wraz z węzłami cieplnymi. W kartuskiej kotłowni miejskiej zainstalowano też urządzenie do odpylania spalin. Wszystkie inwestycje zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Przeprowadzone działania znacząco wpłynęły na jakość powietrza. Roczna emisja pyłów jest mniejsza się o 7,5 tony, dwutlenku siarki o 3,5 tony, tlenków azotu o 500 kg, tlenku węgla o 17 ton, a dwutlenku węgla o ponad 663 tony.

 

Szacuje się, że zużycie paliwa spadło o 350 ton węgla rocznie. „Zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne, poprawa jakości powietrza – to pierwsze efekty realizacji projektu. Inwestycja przyczyniła się także do rozwoju gospodarczego Kartuz, stworzyła możliwość podłączenia nowych budynków do sieci, a także wpłynęła na poprawę walorów środowiskowych. Działania w tym zakresie zamierzamy kontynuować wspólnie z władzami miasta, na zdecydowanie większą skalę niż dotychczas. Przygotowana jest koncepcja rozbudowy sieci ciepłowniczej obejmująca całe miasto” – dodaje Kazimierz Borzyszkowski.

 

Realizacja inwestycji oznacza też mniejsze uciążliwości dla mieszkańców. Nie muszą już myśleć o zakupie opału, magazynowaniu go, corocznych przeglądach pieców i kanałów spalinowych.

 

Rozwój sieci ciepłowniczej to jedna z lepszych metod walki ze smogiem. Im więcej mieszkańców skorzysta z ciepła z miejskiej sieci, tym czystsze powietrze będziemy mieli w Kartuzach i na całych Kaszubach. Dla Kartuz, jako stolicy Kaszub, jest to szczególnie ważne” – zapewnia Kazimierz Borzyszkowski z Zakładu Energetyki Cieplnej.

 

Koszt wszystkich projektów, których celem była walka z niską emisją, wyniósł ponad 4 miliony złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił preferencyjnych pożyczek na ich realizację.

Światowy Dzień Wody

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day). Jego ustanowienie zaproponowano w 1992 r. podczas konferencji Szczytu Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Zatwierdzony został decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

 

Światowy Dzień Wody powołano w celu zwrócenia uwagi na problemy związane z ograniczonym dostępem do wody pitnej w wielu miejscach na świecie oraz jej wpływem na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy. Corocznie dzień obchodzony jest pod innym hasłem związanym z tematem przewodnim jakim jest woda. W 2018 r. hasło „Przyroda dla wody” prowokowało do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób dzięki naturze można pokonać trudne wyzwania związane z wodą przed którymi stoimy w XXI w. Korzystając z gotowych rozwiązań funkcjonujących w przyrodzie możemy ograniczyć występowanie powodzi, susz, zanieczyszczeń wód, a także chronić ekosystemy. Ważną w tym rolę pełnią tereny podmokłe, takie jak torfowiska. Torfy gromadzą ogromne ilości wody, pełnią przez to funkcję naturalnego zbiornika retencyjnego, jak również zatrzymują zanieczyszczenia z wód powierzchniowych, opadowych i podziemnych. Aby przywrócić równowagę w  obiegu wody, niezbędne jest podejmowanie działań związanych z ochroną i przywracaniem terenów podmokłych, tworzenie zielonej infrastruktury, sadzenie lasów, a także pozostawianie terenów zalewowych znajdujących się w dolinach rzek (służy to retencji i zasilaniu wód podziemnych z których korzystamy). Hasłem tegorocznego Dnia Wody jest „Leaving no one behind” (z ang. – nie pozostawiając nikogo w tyle), które kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.

 

Kryzysy związane z wodą na całym świecie pogłębia degradacja środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne. Do 2050 r., liczba ludności na świecie wzrośnie o około 2 miliardy i wówczas globalne zapotrzebowanie na wodę może być nawet o 30% wyższe niż obecnie! Kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności i zjawiska takie jak powódź czy susza mogą dotknąć każdego. Ważne jest więc rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie zasobów wodnych.

Pamiętajmy, że woda jest podstawowym czynnikiem warunkującym życie na ziemi. Człowiek bez jedzenia jest w stanie przeżyć 2-3 tygodnie, natomiast bez wody, od 4 do maksymalnie 7 dni. Szanujmy zatem ten cenny zasób i oszczędzajmy wodę, aby starczyło jej dla wszystkich. Pamiętając jednocześnie jak ważną rolę w jej obiegu pełnią mokradła, rzeki, lasy, tereny zielone. Jednym słowem: „Odpowiedź jest w naturze”. Nauczmy się żyć z nią w zgodzie, a ona odwdzięczy się dostępem do czystej i zdrowej wody.

 

Każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji, oszczędzając wodę na co dzień. Nawet najprostsze działania, które możemy podjąć w naszych domach, mają znaczenie. Więcej informacji na ten temat w poradniku pt. 5 sposobów na oszczędzanie wody w domu”.

 

 

Czyste powietrze Pomorza

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Czyste powietrze Pomorza” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pomorskie samorządy, miasta i gminy będą miały szansę uzyskać dofinansowanie na wymianę starych kotłów i pieców węglowych, aby poprawić jakość powietrza w regionie.

 

W konkursie zostaną rozpatrzone wnioski obejmujące likwidację kotłów opalanych węglem i koksem. Dzięki dofinansowaniom będzie je można zastąpić kotłami na olej opałowy, odnawialnymi źródłami energii (np. pompami ciepła i kotłami opalanymi biomasą), a także uzyskać przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Wymiana starych pieców może dotyczyć budynków mieszkalnych, które należą do prywatnych właścicieli, jednostek samorządu terytorialnego lub wspólnot mieszkaniowych. Wnioskodawcy będą zobowiązani przeprowadzić działania edukacyjno-informacyjne na temat korzyści dla zdrowia i środowiska płynących z ograniczenia niskiej emisji. Pod jej nazwą kryją się szkodliwe gazy i pyły emitowane na niskiej wysokości (do 40 metrów), które stanowią główną przyczynę smogu. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od wybranego źródła ciepła i nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych.

 

Zgodnie z harmonogramem wszystkie wnioski należy składać do 11 maja 2018 roku, wyniki konkursu opublikowane zostaną do 29 czerwca 2018.

 

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i wzór wniosku można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: wfos.gdansk.pl/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2018