DLACZEGO WARTO SADZIĆ W OGRODZIE GATUNKI RODZIME?

Gatunki rodzime są typowe dla danego obszaru geograficznego, występują w obrębie swego naturalnego zasięgu, w którym mogą żyć bez udziału człowieka. Rośliny z gatunków rodzimych są lepiej przystosowane do panujących warunków klimatycznych i są odporne na mróz, wysoka temperaturę, niedostatek wody lub okresowe zalewanie.

 

Mają wykształcone przystosowania obronne, które chronią je przed różnymi chorobami i wyeliminowaniem przez roślinożerców, a także potrafią konkurować między sobą np. o dostęp do światła, wody i miejsce. Jednocześnie w drodze ewolucji, do rodzimych gatunków roślin przystosowały się zwierzęta, dla których te rośliny są pokarmem, schronieniem i miejscem rozrodu. Na przykład owoce jarzębu zwyczajnego, zwanego potocznie jarzębiną, są ważnym składnikiem diety migrujących jemiołuszek i kwiczołów. Orzechy laskowe stanowią pokarm dla drobnych ssaków magazynujących zapasy na zimę, a rośliny o gęsto rozgałęzionych, ciernistych pędach, takich jak róża dzika czy śliwa tarnina są bezpiecznym miejscem do gniazdowania dla wielu ptaków. Gatunki rodzime stanowią zróżnicowaną i tym samym najbardziej optymalną bazę pokarmową dla zapylaczy. Dzięki pszczołom, muchówkom, motylom i chrząszczom, rośliny mogą się rozmnażać, przez co zachowane zostają różnorodne siedliska, stanowiące miejsca do życia dla innych organizmów.

 

Również grzyby wchodzą w relacje z konkretnymi gatunkami rodzimych roślin. Mikoryza to współżycie korzeni lub nasion roślin naczyniowych z grzybami, które umożliwia grzybom pozyskanie związków organicznych wytwarzanych w procesie fotosyntezy, a rośliny w zamian zaopatrywane są przez grzyby w związki mineralne, mikroelementy i hormony roślinne. Mikoryzy tworzy ok. 80-90% roślin lądowych.

 

Te złożone relacje pomiędzy osobnikami, gatunkami i zajmowanym przez nie środowiskiem tworzą dynamiczny układ zwany ekosystemem. Zachodzi w nim przepływ energii i obieg materii. Nigdy nie wiadomo, czy wyjęcie z tego układu pojedynczych elementów nie zaburzy równowagi i nie doprowadzi do degradacji lub zaniku ekosystemu.

 

Gatunki rodzime znikają z wielu terenów, w uprawach często traktowane są jako chwasty, czy zastępowane są innymi, bardziej wydajnymi lub „modnymi” roślinami, Sadząc w naszych ogródkach przyczyniamy się do ich ochrony.

 

Uprawa gatunków rodzimych nie powoduje też zagrożenia wprowadzenia do ekosystemu gatunków inwazyjnych, które znajdując dogodne warunki siedliskowe i nie posiadając naturalnych wrogów wygrywają konkurencję z gatunkami rodzimymi, dzięki czemu rozprzestrzeniają się w szybkim tempie. Na obszarach, gdzie znajduje się wiele gatunków uprawnych oraz obcych, sadzenie różnych roślin naturalnie występujących w danym miejscu, przyczynia się do zachowania bioróżnorodności. Nie należy obawiać się utraty walorów estetycznych naszych ogrodów, zwłaszcza że istnieje bardzo dużo gatunków rodzimych i ich często bardzo dekoracyjnych odmian.

 

Zaborski Park Krajobrazowy, dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Gdańsku wydał 3 poradniki, które pomogą stworzyć kolorowy ogród chroniący bioróżnorodność.

 

Lista rodzimych gatunków drzew, krzewów i krzewinek charakterystycznych dla Pomorza dostępna jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku, na STRONIE

JEŚLI RYBY LUB OWOCE MORZA TO TYLKO TE POCHODZĄCE ZE ZRÓWNOWAŻONYCH POŁOWÓW I HODOWLI!

Około 33 proc. zbadanych światowych stad ryb dziko żyjących w morzach i oceanach jest przełowionych, a ponad 60 proc. jest poławiana na najwyższym dopuszczalnym poziomie. Sytuacja stad żyjących w Bałtyku wygląda jeszcze gorzej – aż połowa z nich jest przełowiona.

Odpowiadają za to nie tylko decydenci wyznaczający limity połowowe przekraczające rekomendacje naukowców, ale również my – konsumenci, niezwracający uwagi na źródło pochodzenia kupowanych produktów rybnych.

W tym roku, już 9 lipca obchodziliśmy tzw. Europejski Dzień Zależności od Ryb. Dzień ten symbolicznie wskazuje moment, od którego mieszkańcy Unii Europejskiej muszą polegać na imporcie ryb i owoców morza, aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie. W Polsce nasze zasoby na ten rok wykorzystamy 14 lipca – średnio na osobę spożywamy rocznie 13 kg ryb i owoców morza.

Europa jest największym importerem ryb na świecie i dlatego powinniśmy być siłą napędową zmian na rzecz poprawy stanu populacji ryb oraz ekosystemów morskich na świecie!

 

Co możesz zrobić?

 1. Podejmuj świadome decyzje zakupowe! Zwracaj uwagę na to, skąd pochodzi ryba, którą chcesz kupić. Zasoby tego samego gatunku w różnych akwenach mogą być odmienne.

 

Kupuj tylko ryby i owoce morza ze zrównoważonych połowów – łowione w najmniej szkodliwy dla środowiska sposób i niepochodzące z przełowionych stad. W wyborze pomogą Ci certyfikaty MSC i ASC.

 

 1. Pytaj sprzedawców skąd pochodzi ryba lub owoce morza, które chcesz kupić! Dopytuj się
  w sklepie i restauracji, czy zamawiane produkty rybne mają certyfikaty gwarantujące pochodzenie ze zrównoważonych źródeł. W ten sposób sprzedawcy odczują presję
  i będą wymagali od dostawców, żeby ich zaopatrzenie spełniało wymagane przez klientów standardy.

 

 1. Nie kupuj ryb młodocianych! Wymiary ochronne (wielkości dorosłych ryb) są wskazane
  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września
  2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego – sprzedaż mniejszych okazów jest niezgodna z prawem!

 

 1. Zmień przyzwyczajenia! Kupując różne ryby, mamy wpływ na większą różnorodność oferty
  i przyczyniamy się do ograniczenia nadmiernych połowów najpopularniejszych gatunków ryb.

 

 

Polecamy uaktualnioną wersję poradnik konsumenta WWF Jaka ryba na obiad?

 

 

 

Jak i gdzie pozbyć się nietypowych, problematycznych odpadów komunalnych?

Każdy z nas ma obowiązek segregowania odpadów.

 

Od 1 lipca 2017 roku, odpady komunalne są zbierane w pojemnikach bądź workach, w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

 

 • PAPIER (kolor niebieski),
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
 • SZKŁO (kolor zielony),
 • BIO (kolor brązowy).

 

Obowiązki w zakresie segregacji i zasady gromadzenia odpadów określa w każdej gminie
tzw. regulamin utrzymania i porządku, który najczęściej jest dostępny na stronie internetowej danego urzędu gminy.

 

A co z odpadami nietypowymi?

 

Odpady nietypowe należy przekazywać do tzw. PSZOKów. Każda gmina ma obowiązek zorganizowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

PSZOK – jest to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawić odpady nietypowe i „problematyczne”, zebrane w sposób selektywny, których nie można wyrzucić do tradycyjnych pojemników lub altanki śmietnikowej. Są to odpady takie jak: telewizory, lodówki, inny sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, stare akumulatory, baterie, odpady zielone, budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także 4 frakcje odpadów komunalnych wskazanych powyżej. O sposobie organizacji i zakresie działania PSZOK-u decyduje gmina, biorąc pod uwagę funkcjonujący system odbioru i zbiórki odpadów oraz uwarunkowania lokalne gminy.

 

Nie wiesz co zrobić ze starą lodówką czy przeterminowanymi lekarstwami – zadzwoń do gminy, to najlepsze źródło informacji. Dowiesz się jak postępować z odpadami komunalnymi. Uzyskasz informację, gdzie znajduje się PSZOK w twojej okolicy, kiedy jest czynny i czy przyjmuje wszystkie wymienione odpady, bądź gdzie można je przekazać.

 

Wiele odpadów można ponownie wykorzystać. Ideą obecnie wdrażaną w krajach unijnych jest założenie, że produkty, materiały i surowce mają być wykorzystywane tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji wytwarzania odpadów. Ważną rolę w tym mogą odegrać punkty ponownego użycia i/lub punkty napraw, które mogą powstawać przy PSZOK-ach.

Ciekawa inicjatywa jest realizowana obecnie w gminie Wejherowo. W budynku po ponad 100-letniej fabryce drewna powstaje Eko-Fabryka, która będzie centrum nowoczesnej gospodarki odpadami. Obiekt będzie pełnił funkcję PSZOK oraz będzie punktem, w którym część odpadów  otrzyma „drugie życie”. Powstaną ścieżki edukacyjne, dające możliwość zobaczenia procesów zagospodarowania odpadów, biblioteka z odzysku, warsztaty naprawy sprzętu AGD i mebli pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, które po naprawie mogą trafić do ponownego wykorzystania i użycia. Otwarcie Eko-Fabryki planowane jest na 2019 rok.