Jak i gdzie pozbyć się nietypowych, problematycznych odpadów komunalnych?

Każdy z nas ma obowiązek segregowania odpadów.

 

Od 1 lipca 2017 roku, odpady komunalne są zbierane w pojemnikach bądź workach, w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

 

  • PAPIER (kolor niebieski),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
  • SZKŁO (kolor zielony),
  • BIO (kolor brązowy).

 

Obowiązki w zakresie segregacji i zasady gromadzenia odpadów określa w każdej gminie
tzw. regulamin utrzymania i porządku, który najczęściej jest dostępny na stronie internetowej danego urzędu gminy.

 

A co z odpadami nietypowymi?

 

Odpady nietypowe należy przekazywać do tzw. PSZOKów. Każda gmina ma obowiązek zorganizowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

PSZOK – jest to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawić odpady nietypowe i „problematyczne”, zebrane w sposób selektywny, których nie można wyrzucić do tradycyjnych pojemników lub altanki śmietnikowej. Są to odpady takie jak: telewizory, lodówki, inny sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, stare akumulatory, baterie, odpady zielone, budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także 4 frakcje odpadów komunalnych wskazanych powyżej. O sposobie organizacji i zakresie działania PSZOK-u decyduje gmina, biorąc pod uwagę funkcjonujący system odbioru i zbiórki odpadów oraz uwarunkowania lokalne gminy.

 

Nie wiesz co zrobić ze starą lodówką czy przeterminowanymi lekarstwami – zadzwoń do gminy, to najlepsze źródło informacji. Dowiesz się jak postępować z odpadami komunalnymi. Uzyskasz informację, gdzie znajduje się PSZOK w twojej okolicy, kiedy jest czynny i czy przyjmuje wszystkie wymienione odpady, bądź gdzie można je przekazać.

 

Wiele odpadów można ponownie wykorzystać. Ideą obecnie wdrażaną w krajach unijnych jest założenie, że produkty, materiały i surowce mają być wykorzystywane tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji wytwarzania odpadów. Ważną rolę w tym mogą odegrać punkty ponownego użycia i/lub punkty napraw, które mogą powstawać przy PSZOK-ach.

Ciekawa inicjatywa jest realizowana obecnie w gminie Wejherowo. W budynku po ponad 100-letniej fabryce drewna powstaje Eko-Fabryka, która będzie centrum nowoczesnej gospodarki odpadami. Obiekt będzie pełnił funkcję PSZOK oraz będzie punktem, w którym część odpadów  otrzyma „drugie życie”. Powstaną ścieżki edukacyjne, dające możliwość zobaczenia procesów zagospodarowania odpadów, biblioteka z odzysku, warsztaty naprawy sprzętu AGD i mebli pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, które po naprawie mogą trafić do ponownego wykorzystania i użycia. Otwarcie Eko-Fabryki planowane jest na 2019 rok.