Światowy Dzień Wody

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day). Jego ustanowienie zaproponowano w 1992 r. podczas konferencji Szczytu Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Zatwierdzony został decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

 

Światowy Dzień Wody powołano w celu zwrócenia uwagi na problemy związane z ograniczonym dostępem do wody pitnej w wielu miejscach na świecie oraz jej wpływem na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy. Corocznie dzień obchodzony jest pod innym hasłem związanym z tematem przewodnim jakim jest woda. Tegorocznym motywem jest „Przyroda dla wody”, czyli odpowiedź jest w naturze. Należy się zastanowić w jaki sposób dzięki naturze można pokonać trudne wyzwania związane z wodą przed którymi stoimy w XXI w. Korzystając z gotowych rozwiązań funkcjonujących w przyrodzie możemy ograniczyć występowanie powodzi, susz, zanieczyszczeń wód, a także chronić ekosystemy. Ważną w tym rolę pełnią tereny podmokłe, takie jak torfowiska. Torfy gromadzą ogromne ilości wody, pełnią przez to funkcję naturalnego zbiornika retencyjnego, jak również zatrzymują zanieczyszczenia z wód powierzchniowych, opadowych i podziemnych. Aby przywrócić równowagę w  obiegu wody, niezbędne jest podejmowanie działań związanych z ochroną i przywracaniem terenów podmokłych, tworzenie zielonej infrastruktury, sadzenie lasów, a także pozostawianie terenów zalewowych znajdujących się w dolinach rzek (służy to retencji i zasilaniu wód podziemnych z których korzystamy).

 

Kryzysy związane z wodą na całym świecie pogłębia degradacja środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne. Do 2050 r., liczba ludności na świecie wzrośnie o około 2 miliardy i wówczas globalne zapotrzebowanie na wodę może być nawet o 30% wyższe niż obecnie! Szacuje się, że od roku 1900 utracono 64-71% naturalnych mokradeł w wyniku działalności człowieka. Te oraz wiele innych przydatnych informacji znajdą Państwo w wydanej z okazji tegorocznego Światowego Dnia Wody broszurze: „The Answer is in Nature”, dostępnej pod linkiem: bit.ly/SwiatowyDzienWody

 

Pamiętajmy, że woda jest podstawowym czynnikiem warunkującym życie na ziemi. Człowiek bez jedzenia jest w stanie przeżyć 2-3 tygodnie, natomiast bez wody, od 4 do maksymalnie 7 dni. Szanujmy zatem ten cenny zasób i oszczędzajmy wodę, aby starczyło jej dla wszystkich. Pamiętając jednocześnie jak ważną rolę w jej obiegu pełnią mokradła, rzeki, lasy, tereny zielone. Jednym słowem: „Odpowiedź jest w naturze”. Nauczmy się żyć z nią w zgodzie, a ona odwdzięczy się dostępem do czystej i zdrowej wody.

 

Każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji, oszczędzając wodę na co dzień. Nawet najprostsze działania, które możemy podjąć w naszych domach, mają znaczenie. Więcej informacji na ten temat w poradniku pt. 5 sposobów na oszczędzanie wody w domu”.

 

Z okazji Światowego Dnia Wody na naszym Facebooku trwa konkurs z nagrodami. Aby wziąć w nim udział, wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Co powinniśmy zrobić, aby zmniejszyć zużycie wody? Najlepsze sposoby na oszczędzanie zostaną nagrodzone bidonami z logo kampanii „Pomorscy czują klimat”. Zapraszamy do udziału w akcji!

 

Czyste powietrze Pomorza

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Czyste powietrze Pomorza” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pomorskie samorządy, miasta i gminy będą miały szansę uzyskać dofinansowanie na wymianę starych kotłów i pieców węglowych, aby poprawić jakość powietrza w regionie.

 

W konkursie zostaną rozpatrzone wnioski obejmujące likwidację kotłów opalanych węglem i koksem. Dzięki dofinansowaniom będzie je można zastąpić kotłami na olej opałowy, odnawialnymi źródłami energii (np. pompami ciepła i kotłami opalanymi biomasą), a także uzyskać przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Wymiana starych pieców może dotyczyć budynków mieszkalnych, które należą do prywatnych właścicieli, jednostek samorządu terytorialnego lub wspólnot mieszkaniowych. Wnioskodawcy będą zobowiązani przeprowadzić działania edukacyjno-informacyjne na temat korzyści dla zdrowia i środowiska płynących z ograniczenia niskiej emisji. Pod jej nazwą kryją się szkodliwe gazy i pyły emitowane na niskiej wysokości (do 40 metrów), które stanowią główną przyczynę smogu. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od wybranego źródła ciepła i nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych.

 

Zgodnie z harmonogramem wszystkie wnioski należy składać do 11 maja 2018 roku, wyniki konkursu opublikowane zostaną do 29 czerwca 2018.

 

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i wzór wniosku można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: wfos.gdansk.pl/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2018

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetland Day) obchodzony jest 2 lutego, w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych, mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Zgodnie z tzw. Konwencją Ramsarską, obszarami wodno-błotnymi są tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, zarówno naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z przybrzeżnymi wodami morskimi.

 

Mokradła są siedliskami o szczególnej wartości przyrodniczej, miejscem życia wielu rzadkich gatunków roślin, ptaków, owadów i innych organizmów. Flora polskich mokradeł to blisko połowa (!) wszystkich gatunków roślin występujących w naszym kraju. To również ogromny rezerwuar wody, niezwykle istotny z punktu widzenia walki ze skutkami zmianą klimatu, powodziami i suszą. Dobrze zachowane torfowiska, które występują przede wszystkim na obszarach o klimacie umiarkowanym i chłodnym, są w stanie szybko wchłonąć ogromne ilości wody, którą stosunkowo wolno oddają w okresach suszy. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji zachodzących zmian klimatycznych. Biorą również udział w oczyszczaniu wód z biogenów i zanieczyszczeń, a także magazynują węgiel organiczny, zmniejszając ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery.

 

Ze względu na swoje położenie geograficzne, Pomorze jest regionem bogatym w siedliska hydrogeniczne. Występuje tu wiele różnych rodzajów mokradeł podlegających ochronie. Są to m.in.: kompleks torfowisk alkaicznych w rezerwacie przyrody „Bagno Stawek”, uzależnione od wpływu słonych wód łąki solniskowe w rezerwacie „Słone Łąki”, zarastające jezioro z zespołem roślin bagiennych w rezerwacie „Bocheńskie Błoto” i śródleśne jezioro dystroficzne z otaczającym je torfowiskiem wysokim i stanowiskami roślin rzadkich (turzyca bagienna, widłak jałowcowaty i bagno zwyczajne) w rezerwacie Jezioro Turzycowe.

 

Największym zagrożeniem dla obszarów wodno-błotnych jest ich odwadnianie. Do pogorszenia stanu mokradeł przyczyniają się również zmiany warunków wodnych, zanieczyszczenia, inwazje gatunków obcych i zmiany klimatyczne. Aby zachować te cenne siedliska wykonuje się szereg działań ochronnych – od usuwania drzew i krzewów z torfowisk, poprzez wykaszanie łąk i mechowisk, do budowy zastawek i zasypywania rowów melioracyjnych w celu zapobiegania przesuszeniu.

 

Tegorocznym tematem Światowego Dnia Mokradeł są mokradła w miastach. Konwencja Ramsarska zwraca uwagę, na ważną rolę, jaką na terenach miejskich pełnią mokradła – poprawiają sytuację powodziową, stanowią źródło wody pitnej, filtrują zanieczyszczenia i są miejskimi enklawami zieleni, a dla wielu ludzi również źródłem utrzymania. Każdy z nas może zadbać o stan mokradeł w miastach, działając m.in. na rzecz zwiększenia retencji wody opadowej i zakładając tzw. ogród deszczowy. Czym są ogrody deszczowe i jak je przygotować – przeczytajcie nasz poradnik.

 

EKO konkurs na FB

Rodzina Pomorskich potrzebuje wskazówek dotyczących tego, jak w ekologiczny sposób zorganizować święta. W tym celu na ich fan page na FB został ogłoszony mini konkurs, w którym pada pytanie: Co zrobić, żeby święta były eko?

 

Odpowiedź, która najbardziej przypadnie do gustu rodzinie Pomorskich, a także dwie inne – wybrane na podstawie największej liczby polubień – zostaną nagrodzone. Zwycięzcy otrzymają ekologiczne, pachnące świętami świece. Konkurs odbywa się na fan page: https://www.facebook.com/poczujklimatpl/ Zachęcamy do udziału!

 

Pomorscy czują klimat. Bądź jak oni!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczął realizację trzyletniej kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza. Kampania „Pomorscy czują klimat” adresowana jest do mieszkańców województwa oraz odwiedzających ten region turystów.

 

Celem kampanii jest przekazanie prostych wskazówek, które mogą wpłynąć na zmianę nawyków Pomorzan, a tym samym przyczynić się do oszczędzania zasobów nieodnawialnych, ograniczenia konsumpcji i uświadomienia, jak istotną kwestią jest bioróżnorodność.

 

Ekologiczne treści będą przekazywane przez bohaterów kampanii – rodzinę Pomorskich, która będzie uczyła się tego, jak zachowania wpływają na naturę. Jej perypetie będą pokazywane w cyklu krótkich filmów animowanych, w każdym odcinku bohaterowie zetkną się z innym dylematem – raz w domu zabraknie wody, bo o tym, że tak może się zdarzyć, gdy bezrefleksyjnie jest zużywana, wszyscy zapomną. Innym razem ojciec Pomorski zmartwi się nie na żarty, gdy odkryje, że kończą się zasoby energetyczne na świecie – niestety nie od razu przełoży się to na świadome działanie w jego życiu – na wyłączanie światła przy wychodzeniu z pomieszczenia czy wyjmowanie ładowarek z kontaktu. W końcu w domu zapanuje mróz, bo nikt w nim nie myśli o życiu energooszczędnym. Finalnie wszystkie problemy znajdą proste rozwiązanie – oszczędność zasobów, która przekłada się na lepsze zdrowie i oszczędności finansowe. Postaci są przemyślane w taki sposób, by każdy mieszkaniec województwa – i nie tylko – mógł się z nimi identyfikować.

 

Komunikaty kampanii przekazywane będą w takich kanałach jak: media społecznościowe – działania zaplanowano na Facebooku, Youtubie, Instagramie oraz Google Plus, lokalne portale internetowe, prasa, radio, telewizja. Pomorskich można będzie spotkać też na plakatach i monitorach w komunikacji miejskiej.